Film perang kerajaan china

Film Perang Kerajaan China The Banquet

Zhang Ziyi – Empress Wan
You Ge – Emperor Li
Daniel Wu – Prince Wu Luan
Zhou Xun – Qing Nu
Jingwu Ma – Minister Yin Taichang
Huang Xiaoming – General Yin Sun
Zhonghe Zhou – Chamberlain
Zeng Qiusheng – Governor Pei Hong
Xu Xiyan – Ling
Liu Yanbin – Messenger
Ma Lun – Pharmacist
Xiang Bin – Imperial Guard
Chunyu Zheng – Imperial Guard

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *